ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ $67.00
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਰਲ੍ਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਆਲ ਦਾ ਤਾਮਿੱਕਾ ਸਪਸ਼ਟ l ੱਕਣ ਹੈ.
ਡਾਕ ਵੋਟ ਵਾਲਿਟ (ਸਵੀਕਾਰਿਆ) ਤੋਂ $16.00
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਿਟ. ਛੋਟਾ ਵਾਲਿਟ 150 ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ 400 ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਾਲਿਟ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਡਾਕ ਵੋਟ ਵਾਲਿਟ (ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਤੋਂ $16.00
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਿਟ. ਛੋਟਾ ਵਾਲਿਟ 150 ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ 400 ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਾਲਿਟ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਚੋਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ Price on Request
ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਰਲ੍ਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਆਲ ਦਾ ਤਾਮਿੱਕਾ ਸਪਸ਼ਟ l ੱਕਣ ਹੈ.
ਵਿਕਰੀ
ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੈਰੀ ਕੇਸ $21.00 $41.00
ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ.
ਵਿਕਰੀ
ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਤੋਂ $10.00 $15.00
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼. ਇਹ ਇਕੱਲੇ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.
ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸਲਾਟ ਸਟਿੱਕਰ (ਹਾਈਲਾਈਟਰ) $14.00
ਚਿੱਟਾ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ 50 ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਲਈ ਹੈ.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੋਟ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਰੀਅਲ ਐਵਲ ਵੈਰੀਫਿਕੈੱਸਡ ਵੈਰੀਫਿਕਾਈਜ਼ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਮਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਅਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੇ ਤਾਮੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ.

ਵਰਕੈਪ ਦਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਕਿਉਂ ਵਰਤੋ?

  • ਵਰਥਪੈਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਲਈ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਠੋਸ l ੱਕਣ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਲਾਟ ਵੀ ਹੋਵੇ.
  • ਵੋਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੈਰ-ਰਹਿਤ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਲਈ ਦੋਹਰੇ l ੱਕਣ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ l ੱਕਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ.
  • ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਰ ਟੀ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਟੀ ​​2 ਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ.
  • ਉਹ 2,000 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ.
  • ਵਰਤਾਓਪੈਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.
  • ਅਸੀਂ 2 ਅਕਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
  • ਬੇਸਪੋਕ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਏ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ?

ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਓ.

ਲਾਈਵ ਚੈਟ 9 ਮੈਂ - ਸਵੇਰੇ 5.30 ਵਜੇ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ (ਸੋਨ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੇਖੋ.
Generic Generic Generic Generic Generic